Easton
Hannah  b. 1827
Sarah  d. 1852
Sarah Jane  b. 1844, d. 1898