Hull
Alfred Benjamin  b. 1878
Ashley John  b. 1907
Cecil W  b. 1914
Emily  b. 1880
Eva Emily J  b. 1906
Leslie Francis  b. 1908
Linda L  b. 1912
Mavis R  b. 1917
Myrtle M  b. 1909
Olive J  b. 1911
Sarah Jane  b. 1884
Walter H A  b. 1904