London
Sarah Phoebe  b. 1850, d. 1908
The Steam Ship  d. 1866