Loyterton
Charles  b. 1766, d. 1767
Elizabeth  b. 1759, d. 1805
John  b. 1737
Mary  b. 1786, d. 1786
Sarah  b. say 1768, d. 1768
Susanna  b. 1766, d. 1767
Susanna  b. 1779, d. 1797
Thomas  b. 1783, d. 1846