Mackie
Jane Manson  b. 1846, d. 1925
Kenneth James  b. circa 1918
Melba Doris  b. 1912