Maynard
Charles H  b. 1905
Edith Susannah  b. 1878, d. 1925
Hazel Edith  b. 1907