McManus
Alfred  b. 1838
Arthur Phillip  b. 1836
Elizabeth Ann  b. 1829
Emily  b. 1833
John  b. 1797
John  b. 1824
Mary Ann Jane  b. 1827
Matilda  b. 1831
Sarah Margaret  b. 1843
Susannah  b. 1805, d. 1868