Pakes
Emily  b. 1869
Emily C  b. 1889, d. 1890
Irene Sarah  b. 1891
Mildred M  b. 1892