Patfield
Ann  b. 1796, d. 1855
Eliza  b. 1807
Elizabeth  b. 1793
Elizabeth  b. 1802, d. 1870
Elizabeth  b. 1838
George  d. 1809
George  b. 1797
George  b. 1822
John  b. 1799
John  b. 1827
Joseph  b. 1842
Mary  b. circa 1768, d. 1853
Mary  b. 1804
Mary  b. 1832
Samuel  b. 1834
Sarah  b. 1804
Sarah  b. 1805, d. 1879
Susannah  b. 1824
Thomas  b. 1830