Rowbotham
Cecil C  b. 1910
Charles  b. 1916
David C  d. 1919
John  b. 1912
Pearl Elaine  b. 1887
Vera May Elaine  b. 1907, d. 1979