Spooner
Caroline Mary  b. 1830
Edmund  b. 1830, d. 1909