Buffham
Elizabeth  b. 1808
James  b. 1780
Sarah  b. 1806
Susannah  b. 1810, d. 1895