Chaplain
Ann  b. 1810, d. 1897
Ann  b. 1838
Catherine  b. 1842
Charlotte  b. 1828
Elisabeth  b. 1831, d. 1833
Elizabeth  b. 1844
Hannah  b. 1836
James  b. 1832
Joseph  b. 1841
Mary Ann  b. 1829, d. 1907
Mary Ann  b. 1868, d. 1870
Robert  b. 1834, d. 1836
Robert  b. 1840
Samuel  b. 1794, d. 1846
Samuel  b. 1846, d. 1925
Samuel  b. 1873, d. 1874
Sarah  b. 1827, d. 1902