Crocker
Alice  b. 1853
Caroline  b. 1869, d. 1954
Charles  b. 1869, d. 1943
Charles Nelson  b. 1905
Dulcie  b. 1906
Edith Ellen  b. 1883
Eileen  b. 1904
Elizabeth  b. 1821, d. 1902
Elizabeth  b. 1877
Elizabeth  b. 1878
Freda Joan  b. 1907
George  b. 1826, d. 1906
George  b. 1856
George  b. 1879
Georgina  b. 1846
Joseph  b. 1835, d. 1887
Joseph  b. 1866
Lavinia  b. 1854
Lavinia  b. 1854, d. 1917
Crocker (cont.)
Mary Ann  b. 1844, d. 1901
Mary Ann  b. 1851
Mary Ann  b. 1871
Mary Ann  b. 1881
Robena  b. 1873, d. 1957
Sarah Jane  b. 1872
Sarah Maria  b. 1858